Regulamin darowizn / RODO / Polityka prywatności
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem podanych przez Państwa danych jest Stowarzyszenie Rafael z siedzibą przy ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod numerem KRS 0000152542, przez Rejonowy Sąd w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 9451920090.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Halina Marchut. Z inspektorem możesz się skontaktować pisząc na adres hala@rafael.pl

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam Państwo przekażą podczas: wpłaty darowizny na cele Stowarzyszenia Rafael, akcji wspierających fundusz wydawniczy „Dobrych Nowin” (np. zakup cegiełki, wysyłka sms), inicjatywy filmowe lub inicjatywy wspierające inne instytucje. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Państwa podania adresu mailowego, imienia i miasta/adresu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zrealizować zobowiązania fundraisingowe, skontaktować się z Państwem w sprawie realizacji zakupu cegiełki czy dostarczyć zamówione przez Państwa egzemplarze gazet. Dodatkowo, każdy z Państwa może w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Państwa ofertę oraz przede wszystkim ułatwić kontakt. Tylko od Państwa zależy czy podadzą nam Państwo więcej danych. Informujemy też, że w każdym momencie można zmienić bądź usunąć swoje dane.
Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu składania darowizny. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą Witrynę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza Witryna nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to kontakt związany z dostarczeniem gazet, wysyłka podziękowań czy realizacją zobowiązań fundraisingowych (np. wysyłki: gazety, podziękowań za wpłatę czy zakupionej cegiełki). Państwo wspierają nasze dzieła i chcemy za to podziękować i informować o rozwoju projektu.
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, Państwa dane, które zostały podane przy wpłacie darowizny bądź wysłaniu sms-a posłużą nam do celów komunikacyjnych. Pragniemy czasem wysyłać do Państwa wiadomości z podziękowaniem oraz komunikaty, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podali Państwo dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Państwa.
Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.
Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o korespondencję pod adres: poczta@stowarzyszenierafael.pl

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które Państwo podali rejestrując się w naszym serwisie bądź też przy wpłacie darowizny, są konieczne dla realizacji zobowiązań fundraisingowych. Aby skontaktować się z Państwem, przekazać podziękowania czy wysłać zakupioną cegiełkę bądź zrealizować zobowiązania akcji promocyjnych potrzebujemy znać Państwa: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.
Dane, które podają Państwo dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Pragniemy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy Państwu kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:
firmy kurierskie;
firmy hostingowe;
systemy płatności;
platformy mailingowe;
internetowe narzędzia statystyczne (google analytics)
narzędzia reklamowe

PAŃSTWA PRAWA

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chcieliby Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej, prosimy o maila na adres poczta@stowarzyszenierafael.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem 12 411-14-52 .
 
Prosimy pamiętać, że mają Państwo:
prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać nasze wiadomości. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę prosimy o kontakt:
prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia;
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki są Państwo z nami – Państwa udostępnione dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuną Państwo konto, Państwa dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny bądź poprzez odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Regulamin darowizn
Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stron administrowanych przez Stowarzyszenie Rafael

§1
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Portal – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
2) Stowarzyszenie Rafael – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Stowarzyszenie Rafael, Rękawka 51, 30-535 Kraków, REGON: 357187223, poczta@stowarzyszenierafael.pl, świadczącego za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych PayU lub Przelewy24.
3) Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz.
4) Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
5) Pośrednik usług finansowych – PayU lub PayPal lub Przelewy24
6) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Stowarzyszenia Rafael
7) Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2
[Postanowienia ogólne]
1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele Stowarzyszenia Rafael oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.
3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności. Stowarzyszenia Rafael udostępnia Użytkownikom regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, (przez co rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu), poprzez umieszczenie go na stronie internetowej w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz mógł go pobrać i zapisać w wersji elektronicznej.
4. Stowarzyszenia Rafael ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług elektroniczną, (przez którą rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu) w razie naruszenia zapisów regulaminu.

§3
1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.
2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

§4
1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:
a) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu;
b) Dostęp do internetu;
c) Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe
wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;
d) Posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.
2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępach poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w
serwisie Pośrednika usług finansowych.
3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
4. Stowarzyszenia Rafael za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie darowizny cele Stowarzyszenia Rafael oraz śledzenie postępów zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
5. Stowarzyszenia Rafael nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

§6
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenia Rafael
2. Przekazanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne dla korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu, w tym zwłaszcza dla realizacji darowizny.
3. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności”, który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

§7
1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: poczta@stowarzyszenierafael.pl
2. Stowarzyszenia Rafael nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§8
1. Stowarzyszenia Rafael ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.
2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

§9
1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.
2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Stowarzyszeniem Rafael, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.